< Go back

Pambassador Yumiko Kajiwara @ Beijing Zoo - Spring Festival 2011

Posted by Jeroen Jacobs | Date: 2011 02 10 | In: Beijing Zoo

Yumiko-Beijing

Pambassador Yumiko Kajiwara stayed in Beijing during Spring Festival.

Yumiko visited Beijing Zoo on February 5 & February 10, 2011. Click here to visit Yumiko’s blogspot.

Yumiko tells us about her experiences in Beijing Zoo with Meng Meng, Gu Gu, Yin Hua, Da Di, Ji Ni, Hua Ao, Qing Feng & Le Le.

Share this Post: